YS-T 3038—2020 黄金生产用颗粒活性炭.pdf
YS-T 3036—2020 黄金选冶金属平衡技术规范 金精矿焙烧工艺.pdf
YS-T 3037—2020 金矿围岩松弛范围声波测定技术规范.pdf
YS-T 3001-2010 载金活性炭解吸电解设备技术规范.pdf
YS-T 3000-2010 活性炭再生炉技术规范.pdf
YS-T 3002-2012 含金矿石试验样品制备技术规范.pdf